Politika kvality

 • Starostlivosť o zabezpečovanie kvality a zodpovednosť za kvalitu vyrábaných a dodávaných výrobkov patrí medzi prioritné povinnosti výkonného manažmentu spoločnosti a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

 • Za zlepšovanie kvality sú prednostne zodpovední všetci riadiaci zamestnanci spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov kvality.

 • Zabezpečovanie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov.

 • Politika kvality spoločnosti vychádza zo zásad:
  • pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov a ich požiadavky,

  • poskytovať zákazníkom istotu, že vyrábané a dodávané výrobky dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu,

  • zvyšovaním a prehlbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb pri zabezpečovaní činností ovplyvňujúcich výrobu a dodávky výrobkov,

  • postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre zabezpečovanie činností ovplyvňujúcich výrobu a dodávky výrobkov porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardmi,

  • vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie SMK, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní zákazníkov pri osobnom kontakte alebo vo vyhlásených súťažiach.

 • Kvalitou vyrábaných a dodávaných výrobkov trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.
 • Starostlivosť o zabezpečovanie kvality a zodpovednosť za kvalitu vyrábaných a dodávaných výrobkov patrí medzi prioritné povinnosti výkonného manažmentu spoločnosti a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

 • Za zlepšovanie kvality sú prednostne zodpovední všetci riadiaci zamestnanci spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov kvality.

 • Zabezpečovanie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov.

 • Politika kvality spoločnosti vychádza zo zásad:
  • pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov a ich požiadavky,

  • poskytovať zákazníkom istotu, že vyrábané a dodávané výrobky dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu,

  • zvyšovaním a prehlbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb pri zabezpečovaní činností ovplyvňujúcich výrobu a dodávky výrobkov,

  • postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre zabezpečovanie činností ovplyvňujúcich výrobu a dodávky výrobkov porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardmi,

  • vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie SMK, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní zákazníkov pri osobnom kontakte alebo vo vyhlásených súťažiach.

 • Kvalitou vyrábaných a dodávaných výrobkov trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.